BREAKING NEWS
v$ëlu bpmp bmpÐL$pf L$p„X$“p¡ k„kv$dp„ lp¡bpmp¡: cpS>‘“p¡ v$¡Mphp ** “hu ÆApCX$uku“u õ’p‘“pdp„ cph“Nf“u bpv$bpL$u ** Np¡rlghpX$dp„ cf D“pm¡ Qp¡dpky„.. ** f¡ëh¡ eyr“e““u Q|„V$Zu“p¡ S>„N iê$: ^pfpkcp S>¡hp¡ dplp¡g ** r×ëlu f¡‘ âL$fZ : Apfp¡‘u iMk“u rblpfdp„ ^f‘L$X$ ** Bifs L¡$kdp„ ‘u‘u ‘p„X¡$“u L$p¡C‘Z kde¡ ^f‘L$X$ ’i ** L¡$.‘u.B.A¡k. L$p¡g¡S>dp„ X$du b¢L$“y„ dp¡X¡$g b“phu rhÛp’}Ap¡“¡ dprlsNpf L$fpep ** hudp õp¡¼V$fdp„ A¡aX$uApCÞp¡ h^pfhpÞp¡ âp’rdL$sp A‘pi ** Qu“dp„ rh“piL$ c|L„$‘ bp× Ly$g 1300 Ap„QL$p Apìep ** Vy$Æ õàp¡¼V²$d L¡$k : ky“phZu A„Ðp¡ 29du ky^u dp¡L|$a ’C ** cph“Nf“p„ N„NpS>rmep smphdp„ Ak„¿e dpR>guAp¡“p„ dp¡s ** by^hpf eyr“.“u ÓuÅ QfZ“u ‘funp, 8000 rhÛp’}Ap¡ kˆ> ** dlºhpdp„ ApS>’u A[õdsp ‘h®“p¡ âpf„c ** âÅrcdyM A“¡ ‘qfZpdgnu L$pe® L$fhp rhcpNp¡“¡ “hr“ey¼s L$g¡L$V$f kp¡g„L$u“p¡ A“yfp¡^
News from Jamnagar
Ap¡Mpdp„ b¡ bl¡_p¡ D`f bmÐL$pf_p b_phdp„ A¡L$ Apfp¡`u_u ^f`L$X$
A`lfZ A_¡ bmpÐL$pf âL$fZdp„ `p¡guk spL$uv$¡$ L$pe®hplu lp\ ^fu_¡ A¡L$ Apfp¡`u_¡ TX$`u g¡hpdp„ kamsp dmu R>¡ Ðepf¡ ÜpfL$p rhõspf_u b¡ v$$gus oprs_u `usfpB bl¡_p¡ D`f A`lfZ L$fu_¡ bmÐL$pf NyÅfhpdp„ Apìep¡ lp¡hp_p¡ b_ph kpd¡ Aphsp bmÐL$pf NyÅf_pf _fp^dp¡ dpV¡$ Qp¡d¡f\.....
S>¡gdp„\u Qpg>bpS>_p¡ L$bÅ¡ g¡su `p¡guk
Åd_Nf Ɖp S>¡gdp„ Adv$$phpv$$_u õL$p¡X®$ Üpfp lp\ ^fpe¡gp Ap¡`f¡i_dp„ dp¡bpBg dmu Apìep bpv$$ V²$pÞk`p¡V®$ hp¡fÞV$_p Ap^pf¡ Apfp¡`u_p¡ L$bÅ¡ k„cpmu_¡ `yR>`fR> lp\ ^fhpdp„ Aphu R>¡
S>¡g_p s„Ó Üpfp A¡L$ dpk `l¡gp Q¡L$vN lp\ ^fhpdp„ Apìey lsy S>¡dp S>¡g_u b¡fL$dp
.....
Åd_Nfdp„ d„Ng^pd rhõspfdp„ fl¡Zp„L$ dL$p_dp„ Sy>Npf^pd TX$`pey„
Åd_Nf dpfy L„$kpfp hpX$u `pR>m d„Ng^pd kp¡kpeV$udp„ `p¡guk¡ v$$fp¡X$p `pX$u_¡ fl¡Zp„L$ dL$p_dp„ Qpgsp Sy>Npf^pd D`f v$$fp¡X$p`pX$u_¡ ApW$ i¿ip¡_¡ `p¡Zp gpM D`f_u dsp kp\¡ TX$`ug¡hpdp„ Aphsp QL$Qpf ÅNu R>¡
Sy>Npf_p v$$fp¡X$p_u dmsu rhNs dyS>b Åd_Nf gpg`yf fp¡X$
.....
rhhpv$põ`v$ `u.A¡k.ApB. _Ly$d_y„ âdp¡i_ fv$ L$fhp X$u.Æ.`u._¡ fSy>Ap[
Åd_Nf spgyL$p_p Mudguep QpfZ_¡i rhõspfdp„ `u.A¡k.ApB. A¡_.Apf. _Ly$d ÓpV$L$u_¡ A¡L$ QpfZ h©Â^ D`f luQL$pfp¡ lzdgp¡ L$fu_¡ b¡apd dpfLy$V$ L$fhpdp„ Aphsp QpfZ kdpS>dp„ cpf¡ lp¡bpmp¡ dQu Nep¡lsp¡ A_¡ Ap b_ph A„N¡ Avpgs_p Apv¡i\u rhhpv$$põ`v$$ ap¡S>v$$pf rhfyÂ^ ap¡S>v$.....
L$pgphX$_p bpg„cX$u Npd_p kf`„Q D`f luQL$pfp¡ lzdgp¡
L$pgphX$ spgyL$p_p bpg„cX$u Npd_p kf`„Q D`f v$$bpZ L$fsp i¿ip¡_¡ kdÅhp S>sp kf`„Q D`f lzdgp¡ L$fu_¡ Å_\u dpfu _pMhp_u ^dL$u Apàep_uafuepv$$ _p¢^phu R>¡ A_¡ Å¡X$uep spgyL$p_p bpg„cp Npd¡ fl¡sp bphpÆ eyhp_ D`f _Æhu bpbs¡ `uW$X$ Npd_p A¡L$ i¿i¡ lzdgp¡L$fu_¡ dpfLy$V$ L.....
A¡L$ L$d®Qpfu_u r_dÏ„L$_p L¡$kdp„ NyS>fps Apeyh£v$$ eyr_hrk®V$uA¡ fuhT®_ Ap¡X®$f `pR>p¡ M¢Qhp_u afS> `X$u : lpBL$p¡V®$dp„ `R>X$pV$
Åd_Nf, ir_hpf
Åd_Nf_u NyS>fps Apeyh£v$$ eyr_hrk®V$udp„ v$$ph`¡Qdp„ A¡L$ L$d®QpfuAp¡_u r_dÏ„L$_p âñ¡ ksphpmpAp¡A¡ hV$ khpg b_pu s¡_¡ fuhT®_p¡ Ap¡X®$f Apàep¡ lsp¡. `Z NyS>fps lpBL$p¡V£$ Ap L¡$kdp„ eyr_hrk®V$u_p ksphpmpAp¡_¡ Ap Ap¡X®$f `fs M¢Qu g¡hp_y„ cp_ L$fphu
.....
Åd_Nfdp„ bp¡L$kpBV$ Qp¡fu_y„ c|s afu ^yÎey„
Åd“Nf rS>‰pdp„ ãfuhpf bp¡¼kpCV$ Qp¡fu b¡ãpd b“u R>¡, bp¡¼kpCV$“p NY$ L$ëepZ‘yf spgyL$p“p ksp‘f Npd¡ ‘p¡guk¡ v$fp¡X$p¡ ‘pX$u kfL$pfu Mfpbp“u S>du“ dp„’u Mp¡v$hpdp„ Aphsp bp¡¼kpCV$ kp’¡ ê 37.50 gpM“p¡ dyØpdpg ‘L$X$u ‘pX¹$ep¡ R>¡, My‰¡ Apd ’B fl¡gu bp¡¼kpCV$ Qp¡fudp„ .....
Åd_Nf k¡hp k]$_-fdp„ _h¡ _hy„ agp¡f]N DMX$u Ney„...!
Åd“Nf rS>‰p k¡hp kv$“ L$Q¡fu-f“p ‘V$p„NZdp„ ê. 2.13 gpM“p MQ£ L$fhpdp„ Aph¡gy„ ãgp¡qf»N b¡ hj®dp„ DMX$u S>sp„ Apíée® kÅ®ey„ R>¡. kp’¡-kp’¡ S>¡s¡ kde¡ ãgp¡qf»N D‘f ãgp¡qf»N L$fhpdp„ Aphsp Ap BS>“¡fp¡“u AZAphX$s R>¡ L¡$ L$p¡ÞV²$p¼V$f“¡ L$dphhp“p¡ L$pfkp¡ s¡hp khpgp¡ .....
yhsu_p `yh® â¡du D`f v$u$`L$ V$p¡L$uT `pk¡ R>fu hX¡$ lzdgp¡ L$fsp b¡ i¿ip¡
Åd_Nf vu`L$ V$p¡L$uT `pk¡ `yh® â¡du D`f dyõgud i¿i¡ R>fu hX¡$ lzdgp¡ L$fu_¡ dpfLy$V$ L$fu _piu S>sp afuepv$$ _p¢^phu R>¡ A_¡ kp^_p L$p¡gp¡_udp„ _Æhu bpbs¡ tk^u gylpZp eyhp_ D`f ÓZ i¿ip¡A¡ lzdgp¡ L$fu_¡ dpfLy$V$ L$ep®_u afuepv$$ _p¢^phu R>¡
dmsu rhNs dyS>b Åd_Nf
.....
pg`yf bpv$$ Ap¡Mpdp„ v$gus eyhsu_y„ A`lfZ L$fu_¡ bmÐL$pf NyÅep£
Åd_Nf,iy¾$hpf
Ap¡Mp_p gpgkvN`yfp Npd_u vgus eyhsu_y„ dp¡V$f kpeL$g D`f b¡ rlÞv$y$ hp^¡f i¿ip¡ A`lfZ L$fu S>B_¡ dL$_`yf Npd¡ smphdp„ bphm_u ÅX$udp„ gB S>B_¡ BÃR>p rhfyÂ^ bmÐL$pf NyÅfhpdp„ Apìep_u afuepv$$ _p¢^pB R>¡
gpg`yf spgyL$p_p NS>Zp Npd¡ Apvuhpku kNuf
.....
l¡fdp„ Q¡L$ fuV$_® L¡$kdp„ Apfp¡`u_¡ 4 dpk_u S>¡g
Åd_Nfdp„ fl¡sp ky_ug _f¡ÞÖcpB Np¡fuA¡ `p¡sp_¡ _pZpL$ue S>ê$fueps lp¡e `p¡sp_p duÓ cNhp_ÆcpB bpbycpB _pMhp `pk¡\u lp\ DR>u_p 50 lÅf d¡mh¡g lsp. s¡ k„v$$c£ ê$p. 50,000_p¡ `p¡sp_p Mpsp_p¡ Q¡L$ Ap`¡g A_¡ s¡ Q¡L$ `pL$su dyv$$s¡ b¢L$dp„ S>dp L$fphsp A`yfsp c„X$p¡m_¡ L$p.....
fphg Npd¡ TpX$ kp\¡ gV$L$u_¡ L$p¡mu `fZusp_u ApÐdlÐep
L$ëepZ`yf spgyL$p_p fphg Npd¡ l_ydp_^pf `pk¡ fl¡su L$p¡mu `fZusp ANçe L$pfZp¡kf TpX$_u X$pmuA¡ Nmpap„kp¡ MpB_¡ Ap`^ps L$fu g¡sp dp¡s r_`S>ey lsy A_¡ gpg`yf spgyL$p_p dymugp Npd¡ AL$õdps¡ v$$pTu S>sp QpfZuep d¡^`f `fZusp_y„ kpfhpf v$$fçep_ dp¡s r_`S>ey lsy A_¡ M„cpm.....
Åd_Nf S>¡gdp„\u h^y A¡L$ dp¡bpBg -Np„Å¡ dþep¡
Åd“Nf“u rS>‰p S>¡gdp„ NCL$pg¡ õ’pr“L$ S>¡g âipk“¡ L$f¡gu S>X$su v$frdep“ Ågu “p¡V$“p Apfp¡‘u ‘pk¡’u A¡L$ dp¡bpCg A“¡ 50 N°pd Np„Å¡ dmu Aphsp QL$Qpf ÅNu R>¡, Qp¡L$u DW$¡gp âipk“¡ Ap A„N¡ ãqfepv$ “p¢^php“u sS>huS> lp’ ^fu R>¡ .
Åd“Nf“u rhhpv$põ‘v$ b“u Ne¡gu rS>‰p
.....
ÜpfL$pdp„ azgX$p¡m DÐkh DS>hhp gpMp¡ cprhL$p¡_y„ ApNd_
fpÅ^ufpS> ÜpfL$p^ui S>Ns d„qv$$fdp„ L$pmuep W$pL$p¡f kp\¡ f„N¡fdhp cphuL$p¡ v$y$fv$y$f\u `N`pmp Qpgu_¡ M„c¡ A_¡ dp\¡ kfkpdp_ DQL$u cfsX$L$pdp„ cpf¡ k„¿epdp„ Aphu Nep R>¡. bpmL$p¡, h©Ý^p¡, drlgpAp¡, ÜpfL$p sfa S>sp fp¡X$ fõspAp¡ `f `v$$epÓuAp¡ fpÅ^ufpS>_u S>eS>eL$pf.....
M„cpmuep spgyL$p_p L„$X$p¡fZp Npd¡\u kNufp_y„ A`lfZ
M„cpmuep spgyL$p_p L„$X$p¡fZp Npd¡ fl¡sp L$p¡ÞV²$pL$V$f_u kNuf he_u cÓuÆ_y„ A¡L$ dlugp klus `p„Q i¿ip¡ Üpfp A`lfZ L$fu Nep_u afuepv$$ _p¢^phu R>¡
dmsu rhNs dyS>b _f¡icpB dL$hpZA¡ A¡hu afuepv$$ _p¢^phu R>¡ L¡$, `p¡sp_p cpB fhÆcpB dL$hpZp_u 17 hj®_u `yÓu_y„ i_uhp
.....
bmÐL$pf S>¡hp N„cuf NyÞlp_¡ ip dpV¡$ lmhpi g¡hpep¡ ? lpBL$p¡V®$_u V$L$p¡f
L$pgphX$ `\„L$dp„ bmÐL$pf_u ^V$_pdp„ cp¡N b__pf eyhsu _ludmuAphsp S>¡-s¡ kde¡ Åd_Nf k¡kÞk Av$$pgs Üpfp Apfp¡`u_¡ r_v$$p£j Ry>V$L$pfp¡ afdpìep¡ lsp¡ s¡_u kpd¡ kfL$pf¡ lpBL$p¡V®$dp„ A`ug v$$pMgL$fu lsu Ap\u kfL$pfu hL$ug A_¡ A¡k.`u._¡ lpBL$p¡V®$dp lpS>f \hp lzL$d L$e.....
dpd âL$pf_p l„Npdu d„X$`dp„ `Z Ar”ipd_ kp^_p¡ afrS>eps
NyS>fps kfL$pf¡ fpS>e rh^p“d„X$m kdn NyS>fps Ar‚r“hpfZ A“¡ Æh“ kyfnp D‘pe rhjeL$ rh^¡eL$- 2013“p L$pev$p“p¡ dykØp¡ fSy> L$ep£ R>¡. âõsprhs L$pev$pdp„ sdpd âL$pf“p bp„^L$pdp¡, L$pdQgpD s„by, d„X$‘ L¡$ irdepZpdp„ ‘Z ãpefk¡V$u“p kp^“p¡ ãfrS>eps b“phhpi¡. fpS>e“u sdpd .....
il¡fdp„ A`d©Ðey_p b_phdp„ eyhp_ klus b¡ ìeqLs_p dp¡s
Åd_Nf i„L$f V¡$L$fudp„ fl¡Zp hZL$f eyhp_ Qp¡L$dp„ b¡W$p¡ lsp¡ Ðepf¡ AQp_L$ QL$L$f Apìep bpv$$ `X$u S>sp kpfhpf v$$fçep_ dp¡s r_`S>ey lsy A_¡ il¡f_p _„v$$_h_ kp¡kpeV$udp„ fl¡sp h©Â^_y„ budpfu kbb dp¡s r_`S>ey lp¡hp_y„ Ål¡f \ey R>¡ s¡dS> M„cpmuepdp„ fl¡su `fZusp AL$õ.....
Ap¡Mp Mp_Nu auiu„N L„$`_udp„ ip¡V®$ gpNsp eyhp__y„ dp¡s r_`S>ey
$$fL$pfu_p L$pfZ¡ A¡L$ L$d®Qpfu_¡ Bg¡L$V²$uL$ ip¡V®$ gpNsp dp¡s r_`S>ey lsy Ap b_ph b¡v$$fL$pfu_p¡ L$pfZ¡ \ep¡ lp¡hp_u QQp® hÃQ¡ `p¡guk¡ s`pk lp\ ^fu R>¡dmsu rhNs dyS>b Ap¡Mpdp„ A¡L$ Mp_Nu auiuN L„$`_u_p„ L$pd L$fsp¡ fpS>`fp Npd_p¡ eyhp_ Adu_cpBMduicpB cuMgpZu D.h......
Ɖp S>¡gdp„ L¡$v$uAp¡ hÃQ¡ R>fubpÆ
Åd_Nf_u Ɖp S>¡g Ahpfh_pf L$p¡B`Z L$pfZp¡kf rhhpv$$dp„ fl¡su lp¡e kps_pfu N¢N_p v$¡$hu`yS>L$ L¡$v$$u A_¡ A_¡ AÞe A¡L$ L¡$v$$u hÃQ¡ \e¡g dpfpdpfu_p b_phdp„ S>¡g_u Av$$f `Õ\fdpfp¡ \ep bpv$$ kps_pfu N¢N_p L¡$v$$u D`f R>fu hX¡$ lzdgp¡ L$fu_¡ `X$Mpdp„ R>fu dpfu v$¡$sp l.....
kpdp¡f Npd_p `pqV$ep `pk¡ L$pf lX$a¡V¡$ dp¡V$fkpBL$g QpgL$ eyhp__y„ dp¡s
M„cprmep_p kpdp¡f `pV$uep `pk¡ L$pf lX$a¡V¡$ dp¡V$fkpBL$g QpgL$ eyhp__y„ OV$_põ\m¡ L$ê$Z dp¡s r_`S>ey lsy„. Ap b_ph A„N¡_u âpá rhNs dyS>b, M„cprmep spgyL$p_p rkÂ^`yf Npd¡ fl¡sp¡ dyL¡$i ÆhpcpB `fdpf (D.h.38) _pd_p¡ v$$gus eyhp_ `p¡sp_y„ dp¡V$fkpBL$g Qgphu kpdp¡f Np.....
fpS>L$p¡V$ k¡ÞV²$g A¡L$kpBT rhcpN_p v$$fp¡X$p
fpS>L$p¡V$ k¡ÞV²$g A¡L$kpBT l¡X$L$hpV®$f (âuh¡ÞV$uh) _u Vy$L$X$uA¡ Åd_Nf_u v$$f¡X$ Ap¥Ûp¡rNL$ hkplsdp„ Aph¡g Ágp¡bg A¡L$õV³$T_ _pd_p eyr_V$dp„ v$$fp¡X$p `pX$u Q¡L$vN L$fsp„ ê$p. `p„Q L$fp¡X$_u A¡L$kpBT X$eyV$u_u Qp¡fu TX$`u `pX$u lsu. Å¡ L$¡, Ap s`pk lSy> Qpgy lp¡.....
h¡fpX$ N°pd `„Qpesdp„ b^X$pV$u bp¡gsp kf`„Q D`f lzdgp¡
Åd_Nf,kp¡dhpf
cpZhX$ spgyL$p_p h¡fpX$ N°pd¡ N°pd `„Qpes_u bS>¡V$ b¡W$L$dp„ kf`„Q A_¡ kæep¡ hÃQ¡ b^X$pV$u bp¡gu S>sp cpf¡ l„Npdp hÃQ¡ kf`„Q D`f Qpf i¿ip¡A¡ lzdgp¡ L$fu_¡ dpfLy$V$ Lep®_u afuepv$$ _p¢^psp QL$Qpf ÅNu R>¡
dmsu rhNs dyS>b cpZhX$ spgyL$p_p h¡fpX$
.....
il¡fdp„ 1.30 gpM_p¡ Xy$åguL¡$V$ X$uhuX$u_p¡ S>Õ\p¡ TX$`pep¡
Åd_Nf bpS>fuep amu rhõspfdp„ bpsdu_p Ap^pf¡ `p¡guk v$$fp¡X$p `pX$u_¡ ku.X$u._u v$y$L$p_dp„\u X$yàguL¡$V$ kuX$u,X$uhuX$u_p S>Õ\p kp\¡ hZuL$ h¡`pfu_¡ TX$`u gB_¡ AgN AgN L„$`_u_u A¡L$ gpM D`f_u qL­$ds_p kuX$u_p S>Õ\p_¡ S>á L$fu_¡ hZuL$ h¡`pfu_u ^f`L$X$ L$fhpdp„ Aphu l.....
MuS>v$m Npd¡ A”u ALõdps_p b_phdp„ Nfpkuep dlugp_y„ dp¡s
L$ëepZ`yf spgyL$p_p MuS>v$$m Npd¡ fl¡su Nfpkuep `fZusp AL$õdps¡ v$$pTu S>sp kpfhpf v$$fçep_ dp¡s r_`S>ey lsy A_¡ L$pgphX$_p aNpk Npd¡ dL$p__u R>s D`f\u `X$u S>hp\u Nfpkuep Ap^¡X$_y„ L$fyZ dp¡s r_`S>ey lsy s¡dS> Sy>_pNY$dp„ fl¡su gp¡lpZp eyhsu A¡kuX$ `u S>sp Åd_Nf Æ.....
pN¡ðfdp„ Ns dp¡X$u fpÓu_p afu\u DíL¡$fpV$_y„ hpsphfZ
Åd_Nf _ÆL$ Aph¡g _pN¡ðf rhõspfdp„ L$p¡mu A_¡ dyõgudp¡_p b¡ Sy>Õ\p¡ hÃQ¡ AQyX$p _pd_p dp\pcpf¡ i¿i_p L$pfZ¡ spS>¡sfdp„ \e¡g gp¡luepf dpfpdpfu_p b_phdp„ `p¡guk `pV$w D`f lzdgp¡ \ep_p b_ph\u cpf¡ QL$Qpf ÅNu lsu Ðepf¡ NBL$pg¡ afu\u A¡L$ Sy>\_p gp¡L$p¡_y„ V$p¡my AQyX$p_.....
ÜpfL$p S>Nsd„rv$f `pk¡ hpl_ A\X$psp b¡ drlgpAp¡ BÅN°õs
fpS>eL$np_p ApNd_ `|h£ S>Nsd„qv$$f¡ Åd_Nf A¡k`u L$pagp¡ S>epf¡ kyfnp_u kdunp L$fu flep¡ lsp¡. s¡ v$$frdep_ _Nf`prgL$p_u õL$p¡‘}ep¡ NpX$u A_¡ L$ÞV²$L$i_ ìluL$g S>Nsd„rv$$f_u 100 azV$_p A„sfdp„ ^X$pL$pc¡f A\X$psp b¡ dlpfpô²$ue_ drlgp v$$i®_p\wAp¡_¡ BÅ `lp¢Qsp 108 dp.....
Aps„L$u lzdgp_u v$l¡is hÃQ¡ Åd_Nf A_¡ `p¡fb„v$f `p¡guk_y„ _pBV$ L$p¡çbuN Ap¡`f¡i_
Åd_Nf Ɖpdp„ lp¡mu_p sl¡hpf v$$fçep_ Aps„L$u lzdgp_u v$l¡is hÃQ¡ Ns fpÓu_p `p¡fb„v$$f A_¡ Åd_Nf `p¡guk Üpfp keyL$s L$p¡çbuN _pBV$ Ap¡`f¡i_ lp\ ^fhpdp„ Apìey lsy A_¡ v$$fuepB rhõspfdp„ k^_ Q¡L$uN lp\ ^fu_¡ khpf ky^u v$$fuepB rhõspfp¡_¡ ^dfp¡mu _pMhpdp„ Apìey lsy
.....
cpZhXdp„ v$$pfy_p v$y$jZ_¡ X$pdu v$¡$hp dpV¡$ A¡g.ku.bu._u V$ud b_phdp„ Aphu
Åd_Nf, ir_hpf
d¡X$uL$g L$pDÞkug Ap¡a BrÞX$ep (A¡kuApB) _p BÞõ`¡L$i_ v$$f¡L$ d¡X$uL$g L$p¡g¡S>dp„ L$fhpdp„ Aph¡ R>¡. v$$fv$$uAp¡_u k„¿ep, D`gå^ kyrh^p hN¡f¡_y„ Q¡L$]N L$fu d¡X$uL$g L$p¡g¡S>dp„ rhÛp\wAp¡_u b¡W$L$ _L$L$u L$fhp_y„ L$pd `Z A¡dkuApB L$f¡ R>¡. `Z ANpD
.....
L$p_pgyk hufdNpd-Ap¡Mp f¡ëh¡ V¡²$_ D\gphu _pMhp_y„ L$phÓy : dp¡V$u v$y$^®V$_p b_sp AV$L$u
$p_pgyk hÃQ¡ Aph¡gp f¡ëh¡_p V¡²$L$ D`f `Õ\fp¡ dyL$u_¡ hufdNpd-Ap¡Mp f¡ëh¡ V¡²$__¡ D\gphu _pMhp_p¡ âepk Ns dp¡X$u fpÓu_p L$fhpdp„ Apìep¡ lsp¡ S>¡dp„ k]$_kub¡ L$p¡B Å_lp_u \hp `pdu _\u Ðepf¡ BÞÆ__¡ _yL$ip_ \sp V¡²$_ Ap¡Mp Mps¡ dp¡X$u `lp¢Qu lsu Ap b_ph A„N¡ afuep]$ _.....
dL$p_ dpguL$_¡ cÆep_u `pV$w dp¡„^u `X$u : AX$^p gpM_u Ofap¡X$ Qp¡fu
ÅdÅ¡^`yf spgyL$p_p kp¡_hX$uep Npd¡ fbpfu eyhp_ bpSy>_u hpX$uA¡ cÆep_u `pV} dpZhp Nep bpv$$ sõL$fp¡ dL$p_dp„ ÓpV$L$u_¡ AX$^p gpM_u dsp_u Qp¡fu L$fu gB Nep_u afuepv$$ _p¢^pB R>¡ Apd fbpfu dL$p_dpguL$_¡ cÆep_u `pV$w AX$^p gpMdp„ `X$sp QL$Qpf ÅNu R>¡
dmsu rhNs dyS>
.....
il¡f fZÆs_Nfdp„ QL$L$f Apìep bpv$ `X$u S>sp h©Â^_y„ d©Ðey r_`Äey
Åd_Nf fZÆs_Nf rhõspfdp„ fl¡sp h©Â^_¡ AQp_L$ QL$L$f Apìep bpv$$ `X$u S>sp dp\p_p cpN¡ N„cuf BÅ \hp\u Æ.Æ. lp¡õ`uV$gdp„ kpfhpf v$$fçep_ dp¡s r_`S>ey lsy A_¡ ^°p¡gdp„ _hp ApBV$uApB_p buëX$uN_y„ bp„^L$pd Qpgy lp¡e k¡ÞV$vN L$pd L$fsp kde¡ A¡L$ dSy>f _uQ¡ `X$u S>sp N„cuf.....
L$ëepZ`yf_p NyfNY$ Npd¡ Qy„V$Zu_p h¡fT¡f_p L$pfZ¡ Sy>\ A\X$pdZ
L$ëepZ`yf spgyL$p_p NyfNY$ Npd¡ N°pd `„Qpes_u ep¡Åe¡gp Qy„V$Zu_p h¡fT¡f_p L$pfZ¡ dyõgud A_¡ fbpfu_p Sy>\ hÃQ¡ \e¡g gp¡luepm dpfpdpfu_p b_phdp„ Qpf\u `p„Q ìeqL$s_¡ BÅ \hp `pdu lsu A_¡ Ap b_ph\u _p_p A¡hp Npddp„ cpf¡ kp¡`p¡ `X$u Nep¡ lp¡e `p¡guk¡ kpdkpdu afuepv$$ _p¢.....
b°pk`pV®$_p dprgL$¡ dSy>f eyhp_ D`f L$f¡g My_u lzdgp¡
Åd_Nf D^p¡N_Nf rhõspfdp„ Aph¡g b°pk`pV®$_p L$pfMp_¡v$$pf¡ s¡_p L$pfMp_pdp„ L$pd L$fsp dSy>f dSy>fu_p bpL$u `¥kp g¡hp S>sp s¡_p D`f Qp¡fu_p¡ Apfp¡` dyL$u_¡ DíL¡$fpB S>_¡ L$psf hX¡$ lzdgp¡ L$fu_¡ L$psf `¡V$dp„ dpfu v$¡$sp N„cuf lpgsdp„ dSy>f eyhp__¡ Æ.Æ. lp¡õ`uV$gdp„.....
gpg`yf `pk¡ AL$õdps_p b_phdp„ Åd_Nf_p eyhp__y„ ^V$_p õ\m¡ S> dp¡s
Åd_Nf\u dp¡V$f kpeL$g D`f S>sp b¡ eyhp_p¡_¡ gpg`yf _ÆL$ V²$L$ QpgL¡$ Å¡fv$$pf_u W$p¡L$f dpfsp ^V$_p õ\m¡S> A¡L$ eyhp__y„ dp¡s r_`S>ey lsy A_¡ A¡L$ eyhp__¡ BÅ \sp kpfhpf l¡W$m Mk¡X$hpdp„ Aph¡g R>¡ Ap b_ph b_sp spL$uv$¡$ `p¡guk ^V$_p õ\m¡ v$$p¡X$u S>B_¡ L$pe®hplu lp.....
kydfu cgkpZ Npd¡ rhS> `p¡g D`f\u _uQ¡ `Xu S>sp bphpÆ eyhp__y„ dp¡s
Åd_Nf spgyL$p_p kydfu cgkpZ Npd¡ Bg¡L$V²$uL$ L$pd L$fhp dpV¡$ rhS> `p¡g D`f QX¡$gp bphpÆ eyhp_ `p¡g D`f\u _uQ¡ `X$sp N„cuf BÅ \hp\u L$fyZ dp¡s r_`S>ey lsy A_¡ b¡X¡$ðf _ÆL$ ^fpf_Nf rhõspfdp„ fl¡su hp^¡f dlugp_¡ Bg¡L$V²$uL$ ip¡V®$ gpNsp ^V$_p õ\m¡S> dp¡s r_`S>ey lsy.....
Åd_Nfdp„ kpeL$g Qp¡fu_p NyÞlpdp„ cfs hX$Npdp _pd_p i¿i_u ^f`L$X$
Åd_Nf rh_k A¡`pV®$d¡ÞV$ `pk¡\u kpeL$g Qp¡fu_u afuepv$$ _p¢^pep bpv$$ `p¡guk¡ bpsdu_p Ap^pf¡ ApS> rhõspfdp„ fl¡sp A¡L$ i¿i_u AV$L$ps L$fu_¡ `yR>`fR> lp\ ^fu R>¡ A_¡ L$pgphX$_p M„Y¡$fp Npd¡ Mp_Nu dp¡bpBg L„$`_u_p V$phfdp„\u b¡V$fu_u Qp¡fu \ep_u afuepv$$ _p¢^pB R>¡.....
Åd_Nfdp„ ApW$ L$fp¡X$_y„ Ap¡`_ A¡f N¡f¡S>
dlp`prgL$p Üpfp L$fhpdp„ Aphsp„ L$fp¡X$p¡_p MQp¡®hpmp rhL$pk L$pep£ `|Z® \ep bpv$$ f¡Y$p `X$_u S>¡d dyL$u v$$¡hpe R>¡ A_¡ `qfZpd¡ Ap _hu kyrh^p_p rQÓ-rhrQÓ D`ep¡N iê$ \B Åe R>¡. spS>¡sfdp„ S> ê$p. ApW¡$L$ L$fp¡X$_p MQ£ k„`ß L$fpe¡gp„ Nygpb_Nf kycpjb°uS> dpN® kyi.....
Ap¡Mpdp„ NyS>fps dfu_ `p¡guk V²¡$_]N
Ap¡Mpdp„ _p¥k¡_p ApC.A¡_.A¡k. ÜpfL$p _¡hu Üpfp _¡hu õV¡$i_ `f NyS>fps dfu_ `p¡guk_u V²¡$“v$N iê$ \e¡g R>¡. S>¡dp„ 9 X$uhpeA¡k`u, 2`u.ApC., 15 `uA¡kApC kp\¡ 12 `p¡guk L$d®QpfuAp¡A¡ cpN gu^p¡ R>¡. S>¡_u âp\duL$ V²¡$“]$Ndp„ g¡Mus â¡L$V$uk A_¡ kyfnp A„N¡_u dp¥MuL$ dprl.....
b¡V$dp„ cZsf_p crhóe_u bp¡gsu sõhuf
Ap¡Mp \u v$$qfepdpN£ S>sp„ b¡V$- ÜpfL$p Npd v$¡$i_y„ dlÐh_y„ su\®^pd dp_hpdp„ Aph¡ R>¡. Ap Npd_u Ly$g hõsu 15 lpS>f R>¡. Ap epÓp^pd 140 `¡k¡ÞS>f bp¡V$ s\p 300 aukvN bp¡V$ `f _uc®f R>¡. Ap Npd `l¡g¡\u S> ksL$d® A_¡ kv$¹$cph_p_p fpS>L$pfZdp„ `ugpsy„ Aph¡ R>¡. A_¡L$ k.....
M„cpmuep_p `u.A¡k.ApB._u. Åd_Nf Mps¡ bv$gu
ÅdM„cpmuep_p `u.A¡k.ApB._u A¡L$pA¡L$ Åd_Nf Mps¡ bv$$gu L$fu _pMhpdp„ Aphu R>¡ A_¡ Mpgu `X¡$g S>Áep D`f kgpep_p `u.A¡k.ApB._¡ QpS>® kp¡`hpdp„ Apìep¡ lp¡e A¡L$p¡AL$ bv$$gu \sp M„cpmuep `p¡guk b¡X$pdp„ QL$Qpf ÅNu R>¡kyÓp¡dp„\u dmsu rhNs dyS>b M„cpmuep_p `u.A¡k.ApB. A¡.....
MuS>X$uep bpe`pk `pk¡ AL$õdps_p b_phdp„ Nfpkuep h©Â^_y„ d©Ðe
Åd_Nf-fpS>L$p¡V$ lpBh¡ D`f MuS>X$uep bpe`pk `pk¡ Ns dp¡X$u fpÓu_p kpeL$g D`f S>sp MudfpZp Npd_p Nfpkuep h©Â^_¡ dpfysu õhuaV$ L$pf_p QpgL¡$ W$p¡L$f dpfu_¡ N„cuf BÅ L$fsp fpS>L$p¡V$ lp¡õ`uV$gdp„ kpfhpf v$$fçep_ dp¡s r_`S>sp Nfpkuep `fuhpfdp„ Ap^ps_u gpNZu S>Þdu R>¡.....
Åd_Nf_u dygpL$ps¡ cpfs_p ÅZusp `nrhv$$ ghLy$dpf MpQf... smph_¡ `nu AcepfZ sfuL¡$ S> Åmhu fpMhp A_yfp¡^
cpfs_p ÅZusp `nurhv$$ A_¡ `ep®hfZrhv$$ ghLy$dpf MpQf¡ Åd_Nf_p gpMp¡V$p smph_u dygpL$ps gB il¡f_u dÂedp„ Op¢OpV$ A_¡ âv$y$jZ hÃQ¡ `Z v$¡$i-rhv$¡$i_p 30\u h^y âÅrs_p `nuAp¡ r_lpmu Ap_„v$$ ìeL$s L$ep£ lsp¡ A_¡ gpMp¡V$p _¡Qf L$gb_p kæep¡ s\p `ep®hfZ â¡duAp¡ kp\¡ `fpdi®.....
kgpepdp„ Nmpap„kp¡ MpB_¡ v$gus eyhp__u ApÐdlÐep
kgpepdp„ fl¡sp eyhp_¡ L$p¡B L$pfZp¡kf Nmpap„kp¡ MpB_¡ Ap`^ps L$fu g¡sp dp¡s r_`S>ey lsy A_¡ Np¡BS> Npd¡ TpX$p DëV$u_p L$pfZ¡ eyhsu_y„ kpfhpf v$$fçep_ dp¡s r_`S>ey lsy s¡dS> M„cpmuep_p `fp¡Y$uep Npd¡ fdsp fdsp Aõ\uf dNS>_p kNuf¡ T¡fu v$$hp `u S>sp kpfhpf v$$fçep_ d.....
Åd“Nfdp„ 2 hj®dp„ bp„^L$pd“p 2200 àgp“ dyL$pep
Åd“Nfdp„ rhL$pk“u d„v$ Nrs hÃQ¡ il¡f“p NuQ rhõspfp¡ A“¡ kudpX$pAp¡ bp„^L$pd’u ^d^du füp„ R>¡. R>¡‰p b¡ hj®dp„ il¡fu rhõspf“p 2200’u h^y bp„^L$pd àgp“ dlp‘prgL$pdp„ dyL$hpdp„ Apìep R>¡. rkd¡ÞV$, gp¡M„X$ krls“u QuS>hõsydp„ cphh^pfp¡ A“¡ fuAg A¡õV¡$V$dp„ d„v$u“p dp¡Å’.....
L$õV$X$udp„\u `fs d¡mhhp `yÓu lpBL$p¡V®$d
Åd“Nf“p AN°Zu v$fbpf ‘qfhpf“u L$fp¡X$p¡“u k„‘rÑ“p¡ ‘p¡guk“u L$õV$X$udp„ fpMu dyL$pe¡gp¡ dØpdpg d¡mhhp s¡d“u ‘yÓuA¡ NyS>fps lpCL$p¡V®$“p Üpf MMX$pìep R>¡. L$fp¡X$p¡“u fp¡L$X$, 40 kp¡“p“p rbõL$uV$ krls“p¡ dyØpdpg R>¡‰p L¡$V$gpe kde’u ‘p¡guk L$õV$X$udp„ R>¡ AÞ¡ Ap dpd.....
_pN¡ðf rhõspfdp„ b¡ S|>\ hÃQ¡ A\X$pdZ
Åd_Nf il¡fdp„ _pN¡ðf rhõspfdp„ ApS>¡ khpf¡ 10hpÁep_u Apk`pk b¡ S|>\ hÃQ¡ A\X$pdZ \sp„ bß¡ S|>\_p gp¡L$p¡ lp\dp„ gpL$X$u S>¡hp lr\epfp¡ ^pfZ L$fu fp¡X$ D`f _uL$þep lsp„. v$$frdep_ Ap b_ph A„N¡ `p¡guk_¡ ÅZ L$fpsp A¡gkubu, A¡kAp¡Æ, kuV$u-A¡, kuV$u-bu, `uApB krls_p¡ .....
Aip¡L$ kd°pV$_Nfdp„ `Ð_u kp\¡ bp¡gpQpgu bpv$$ eyhp_¡ L$f¡g ApÐdlÐep
Åd_Nf Aip¡L$ kd°pV$_Nfdp„ fl¡sp dpfhpX$u eyhp__¡ s¡_u `Ð_u kp\¡ bp¡gpQpgu \ep bpv$$ gpNu Aphsp dp¡gdp„ R>p„V$hp_u T¡fu v$$hp `u_¡ ApÐdlÐep L$fu g¡sp dp¡s r_`S>ey lsy A_¡ il¡f_p lhpB Qp¡L$dp„ fl¡su A`fZus dlugp_y„ hpB_u budpfu_p L$pfZ¡ dp¡s r_`S>ey lsy s¡dS> Åd_Nf-M.....
ÅdÅ¡^`yfdp„ kõsp A_pS>_u v$y$L$p_dp„ `yfhW$p rhcpN_p v$$fp¡X$p
ÅdÅ¡^`yfdp„ Aph¡gu kõsp A_pS>_u v$y$L$p_dp„ `yfhW$p rhcpN Üpfp s`pkZu lp\ ^fpe lsu. N¡ffursAp¡ S>Zpsp ê$p.3 gpM 8 lÅf 924_u qL­$ds_p¡ Mp^QuS>_p¡ S>Õ\p¡ kuT L$ep£ lsp¡.
rS>‰p `yfhW$p Ar^L$pfu Å¡iu_u kyQ_p\u ÅdÅ¡^`yfdp„ Aph¡g lufpgpg _p_ÆcpB Mp„V$_u kõsp A_pS>_u
.....
`Ð_u_u lÐep L$ep® bpv$$ gpi_¡ d¡v$p_dp„ v$$pV$u v$$u^u
cpZhX$dp„ kfL$uV$ lpDk `pR>m_p d¡v$$p_dp„ kp„S>_p kde¡ AQp_L$ v$$pV¡$gu gpi dmsp cpf¡ QL$Qpf dQu S>hp `pd¡g. `p¡guk¡ d©sL$ drlgp_p `rs_u Ap A„N¡ `yR>`fR> L$fsp s¡Z¡ b¡ qv$$' `l¡gp lÐep L$fu gpi v$$pV$u v$$u^p_u L$bygps Ap`u lsu.
âpá rhNs dyS>b cpZhX$ kfL$uV$
.....