BREAKING NEWS
v$ëlu bpmp bmpÐL$pf L$p„X$“p¡ k„kv$dp„ lp¡bpmp¡: cpS>‘“p¡ v$¡Mphp ** “hu ÆApCX$uku“u õ’p‘“pdp„ cph“Nf“u bpv$bpL$u ** Np¡rlghpX$dp„ cf D“pm¡ Qp¡dpky„.. ** f¡ëh¡ eyr“e““u Q|„V$Zu“p¡ S>„N iê$: ^pfpkcp S>¡hp¡ dplp¡g ** r×ëlu f¡‘ âL$fZ : Apfp¡‘u iMk“u rblpfdp„ ^f‘L$X$ ** Bifs L¡$kdp„ ‘u‘u ‘p„X¡$“u L$p¡C‘Z kde¡ ^f‘L$X$ ’i ** L¡$.‘u.B.A¡k. L$p¡g¡S>dp„ X$du b¢L$“y„ dp¡X¡$g b“phu rhÛp’}Ap¡“¡ dprlsNpf L$fpep ** hudp õp¡¼V$fdp„ A¡aX$uApCÞp¡ h^pfhpÞp¡ âp’rdL$sp A‘pi ** Qu“dp„ rh“piL$ c|L„$‘ bp× Ly$g 1300 Ap„QL$p Apìep ** Vy$Æ õàp¡¼V²$d L¡$k : ky“phZu A„Ðp¡ 29du ky^u dp¡L|$a ’C ** cph“Nf“p„ N„NpS>rmep smphdp„ Ak„¿e dpR>guAp¡“p„ dp¡s ** by^hpf eyr“.“u ÓuÅ QfZ“u ‘funp, 8000 rhÛp’}Ap¡ kˆ> ** dlºhpdp„ ApS>’u A[õdsp ‘h®“p¡ âpf„c ** âÅrcdyM A“¡ ‘qfZpdgnu L$pe® L$fhp rhcpNp¡“¡ “hr“ey¼s L$g¡L$V$f kp¡g„L$u“p¡ A“yfp¡^
News from Bhavnagar
kyfs kpr^L$p f¡‘ L¡$k : Apkpfpd“p ‘yÓ“¡ fS|> L$fpep¡ L$p¡V$®dp„, kpÝey„ dp¥“
kyfs, Nyê$hpf
ep¥“ ip¡jZ L¡$kdp„ Apkpfpd“¡ kÅ ’ep bpv$ s¡“p¡ ‘yÓ “pfpeZ kp„C“¡ bmpÐL$pf L¡$kdp„ ApS>¡ (Ny~hpf) L$p¡V$®dp„ fS|> L$fhpdp„ Apìep¡ R>¡. kyfs“u b¡ kpr^L$p bl¡“p¡A¡ Apkpfpd“p ‘yÓ “pfpeZ kp„C ‘f v$yóL$d®“p¡ L¡$k L$f¡gp¡ R>¡. Ap L¡$kdp„ “pfpeZ kp„C“¡ L$
.....
30 drl“pdp„ kp¥fpô²“p 10 gpM gp¡L$p¡ fp¡S> v$qfep“y„ duWy$„ ‘pZu ‘ui¡
Np„^u“Nf, Nyê$hpf
“d®v$p“y„ ‘pZu “p dmu iL¡$ A¡hp k„Å¡Np¡dp„ ‘Z kp¥fpô²“p gp¡L$p¡“¡ ‘uhp“p„ ‘pZu“u sL$gua “p ‘X¡$ A¡ dpV$¡ dp¡fbu A“¡ Åd“Nf rS>‰p“p dprmep -Å¡qX$ep“u hÃQ¡ v$qfepqL$“pfp“u “ÆL$ ‘u.‘u.‘u. dp¡X¡$g ‘f qX$k¡rg“¡i“ àgpÞV$ L$pe®fs ’i¡. Ap àgpÞV$“u ndsp
.....
cph“Nf il¡f-rS>‰p cpS>‘“p âdyMp¡ bv$gpi¡ "bpX$p' A“¡ "epÓp^pd'dp„ b¡ Ql¡fp gNcN apB“g
fpS>¡i Å¡iu, cph“Nf, Nyê$hpf
ApNpdu 2019 gp¡L$kcp“u Q|„V$Zu Æshp A“¡ L¡$ÞÖdp„ afu “f¡ÞÖ dp¡v$u“u kfL$pf b“¡ s¡ dpV¡$ cpS>‘ A¡X$uQp¡V$u“y„ Å¡f gNphu füy„ R>¡ A“¡ A¡ hpsdp„ L$p¡B i„L$p“¡ õ’p“ “’u L¡$, 2019dp„ ‘Z L¡$ÞÖdp„ “f¡ÞÖ dp¡v$u“u kfL$pf S> b“hp“u R>¡. kfL$p
.....
Ap“„v$“Nfdp„ fp¡X$ ‘lp¡mp¡ L$fhp dpV¡$ ÓZ N¡fL$pev$¡kf dL$p“ D‘f X$udp¡g¡i“
cph“Nf, Nyê$hpf
cph“Nf il¡f“p Ap“„v$“Nf 70 aºV$“p¡ fp¡X$ b“u Nep ‘R>u Ap fp¡X$ D‘f 11 duV$f“u L$p‘£V$ ‘Z b“php“u R>¡ A“¡ Ap L$p‘£V$ b“phhp dpV$¡ s¡“p dpN® hQpm¡ ÓZ S>¡V$gp N¡fL$pev$¡kf dL$p“p¡ Aph¡gp lp¡e“¡ Ap sdpd dL$p“p¡“y„ X$udp¡g¡i“ L$fhp dpV¡$ ApS>¡ cph“Nf
.....
AdfÄep¡rs kfõhsu CÞV$f“¡i“g õLy$g“u q¾$L¡$V$ Vy$“p®d¡ÞV$ ep¡ÅB
cph“Nf il¡f“p hpOphpX$u fp¡X$ Mps¡ Aph¡g dp^hbpN“p rhfpV$ N°pDÞX$dp„ ApS>¡ Nyê$hpf¡ khpf¡ AdfÄep¡rs kfõhsu CÞV$f“¡i“g õLy$g“u Ap„sf q¾$L¡$V$ Vy$“p®d¡ÞV$ cpBAp¡ A“¡ bl¡“p¡“u b¡-b¡ V$udp¡ hÃQ¡ ep¡ÅB lsu. S>¡dp„ ipmp“p S>e¡icpB bp„cZuep A“¡ S>etkl kfh¥ep s¡dS> rh“¡icp.....
k„Qpg¼p¡ kyrh^p“p “pd¡ au h^pfu i¼¡ : kyâud“p¡ hpguAp¡“¡ TV$¼p
(Æ.A¡Þp.A¡õp)Ápp„^uÞpÁpf,Nyê$hpf
au r“ed“ bpbs¡ kyâud ¼p¡V$£ ApS>¡ hpguAp¡“¡ dp¡V$p¡ TV$¼p¡ Apàep¡ lsp¡. kyâud ¼p¡V$£ Ap dpdg¡ hQNpmp“p¡ Apסi ¼fsp ¼ùpy„ lsy„ ¼¡ ipmp“p k„Qpg¼p¡ kyrh^p“p “pd¡ h^pfp“u au gC i¼¡ R>¡. kp’¡ S>¡ ¼p¡V$£ A¡hp¡ ‘Z Apסi ¼ep£ lsp¡ ¼¡ fp
.....
L$p¡muepL$ N°pd ‘„Qpes“u b¡W$L$dp„ D‘kf‘„Q ‘v$¡ fdpb¡“ hpmp rb“lfua
cph“Nf il¡f’u “ÆL$“p L$p¡muepL$ Npd¡ Aph¡g L$p¡muepL$ N°pd ‘„Qpes“u â’d b¡W$L$ cph“Nf’u ‘^pf¡gp dymfpS>tkl ÅX¡$Å“u lpS>fudp„ A“¡ kf‘„Q S>Nqv$icpB lfÆcpB kp¡g„L$u“p AÝenõ’p“¡ dmu lsu. Ap b¡W$L$dp„ D‘kf‘„Q sfuL¡$ fdpNp¥fu ^“ÆcpB hpmp khp®“yds¡ rb“lfua Q|„V$pB Apìep l.....
L¡$ÞÖ kfL$pf“u rhrh^ ep¡S>“pAp¡ Of-Of ky^u ‘lp¢Q¡ s¡hp kfplr“e Arcep“ kp’¡ Nuf kp¡d“p’ ‘„’L$dp„ cpS>‘“y„ Arcep“
14 A¡râg ’u 5 d¡ ky^u kdN° v$¡idp„ rS>‰p ‘„Qpes kuV$ v$uW$ N°pd õhfpS> Arcep““p¡ L$pe®¾$d L¡$ÞÖ kfL$pf A“¡ cpS>‘ Üpfp ep¡S>hpdp„ Aph¡g R>¡. S>¡ A„sN®s v$f¡L$ Q|„V$pe¡gp ârsr“r^-kf‘„Q’u gB“¡ kp„kv$ ky^u“p rS>‰p ‘„Qpes“u kuV$dp„ âh¡i L$fhp“p¡ A“¡ gp¡L$p¡“¡ kfL$pfu ep.....